Bodemonderzoek Canadasquare.

zaterdag, 14 januari, 2012

Teneinde het lastenboek te vervolledigen starten op en ronde de Canadasquare grondboringen en een bodemonderzoek i.v.m. de bouw van het nieuwe casino.
Besix-CFE uit Antwerpen en Effiage Benelux uit Brussel waren de twee firma’s die hiervoor werden geselecteerd. De resultaten van het bodemonderzoek dat nu wordt uitgevoerd, worden overgemaakt aan de twee tijdelijke bouwverenigingen zodat ze een offerte kunnen opmaken voor het casino.

Zo’n project kan je natuurlijk niet opstarten zonder een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de bodem- en waterproblematiek.
In die optiek neemt het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) en architectenassociatie Steven Holl-Buro II, een gespecialiseerde firma bodemstalen.
De grondsonderingen op 20 en 45 meter diepte gebeuren volgende week op verschillende parkeerplaatsen op de Canadasquare.
Nadien zal er begin februari ter hoogte van de Elisabethlaan-Sterrenlaan een boring tot 100 meter diepte uitgevoerd worden.
Deze boring gebeurt continu zodat er gedurende drie dagen en ook 's nachts wordt doorgewerkt.
Voor het vrijhouden van de boorplaatsen en om de eventuele geluidsoverlast tot een minimum te beperken, zijn er afspraken gemaakt met de politie.

Het milieueffectenrapport is bijna klaar en zal dan overgemaakt worden bij de cel MER van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.
Na de goedkeuring wordt dan het nieuwe RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) opgemaakt door de gemeente en de onderhandelingen gestart met twee tijdelijke bouwverenigingen.
De gemeente hoopt dat de bouwwerken starten na de zomer van 2013.

Her en der wordt er toch getwijfeld aan de oprechtheid van dit alles.
Vreemd dat alles op de lange baan geschoven is tot na de verkiezingen van oktober 2012.
Vrezen de Gemeentebelangen dat de coalitiepartner met name Open-VLD, niet in de huidige plannen over de bouw van het casino zouden willen meestappen en er een punt van maken als electorale slogan.
Er is hoogst waarschijnlijk ook de vrees dat als uit de diverse onderzoeken blijkt dat het project niet haalbaar is, wat er dan toe zou leiden de bouwplannen af te blazen, een electorale ramp voor de lijst van de Gemeentebelangen zou betekenen.